Utbildningar

Utbildningar

IPT Nivå A – Grundläggande utbildning i IPT

Introduktionsutbildningen innebär deltagande i en IPT-kurs omfattande fyra heldagar, under ledning av en ackrediterad IPT-handledare (nivå D). Deltagandet inkluderar därvid inläsning av litteratur kring IPT, praktiska övningar och skall resultera i att deltagaren har en god bild av principerna för IPT och hur man påbörjar en behandling enligt modellen. Utbildningen skall även innefatta förberedelse för att kunna påbörja klinisk träning, inklusive observatörsskattning (ARRS). Vanligtvis utgår introduktionskursen från depressionsmanualen för vuxna, utifrån John Markovitz och Roslyn Laws sätt att presentera metoden. Det kan dock förekomma att kursen är anpassad för en viss population ex ungdomar (IPT-A) eller ätstörningar (IPT-BN).

Klinisk träning i IPT – Nivå B

Detta kliniska moment är det som är certifieringssgrundande. Det förutsätter att deltagaren har genomfört nivå A, har tagit sig an litteratur och behandlingsprotokoll så man är rustad för det kliniska momentet samt har teoretiska och praktiska förutsättningar att arbeta kliniskt med affektiva störningar. I Sverige krävs det att deltagaren sedan tidigare har minst en grundläggande psykoterapikompetens (tidigare kallat steg ett). Den kliniska träningen sker genom regelbunden handledning enligt följande:

Handledning på B-nivå

 • Handledning på minst två ärenden av en ackrediterad IPT-handledare
 • Minst 75 % av sessionerna i varje ärende skall vara handledda.
 • Handledningen ska ske utifrån video eller ljudinspelade sessioner.
 • Vid grupphandledning skall den handledde ha möjlighet att diskutera sitt eget ärende minst 4 timmar.
 • Alla sessionerna skall vara inspelade och minst en session av varje ärende ska vara bedömd efter en IPT kompetens-/följsamhetsskala av handledaren.
 • De två ärendena skall helst olika fokusområden.

Ett certifieringssintyg kan skrivas av aktuell handledare när ovan nämnda kriterier är uppfyllda där deltagaren har genomfört en IPT-kurs samt uppfyllt tillfredställande standard i två handledda ärenden.

Avancerad klinisk träning i IPT – nivå C

Nivå C är en markör att terapeuten har fortsatt processa sina kliniska och teoretiska kunskaper i IPT efter avslutad utbildning på nivå B. Att erhålla C-nivå innebär att du genomfört ytterligare två kliniska terapier enligt följande:

Handledning på C-nivå

 • Handledning på ytterligare två hela IPT-ärenden.
 • Handledningen ska ske utifrån video eller ljudinspelade sessioner.
 • Minst hälften av sessionerna i varje ärende skall vara handledda.
 • Minst en session av varje ärende ska vara observatörsskattad av handledaren, i samarbete med den handledde.
 • Den handledde skall ta sig an observatörsskattningsprotokoll (ARRS)och behandlingsprotokoll mer aktivt för att träna på ökad självständighet i metoden.

Utöver två handledningsärenden enligt ovan skall terapeuten bedriva pågående IPT-praktik i syfte att vidmakthålla sina färdigheter.
Terapeuten skall hålla sig uppdaterad kring IPTs utveckling, genom litteraturstudier, konferenser eller IPT-workshops. Allt detta dokumenteras återkommande i terapeutens portfolio.

IPT-handledare, fördjupad klinisk & teoretisk träning– nivå D

För att prövning till nivå D skall göras, skall terapeuten bli rekommenderad av en IPTSs akrediterad IPT-handledare, med god kännedom om terapeutens kvalifikationer. Terapeuten skall vara medlem i IPTS och sedan en tid uppvisat ett engagemang kring att sprida och utveckla metoden. Terapeuten skall ha blivit handledd på minst åtta godkända IPT-terapier, utifrån samtliga fokusområden och helst med fler diagnoser utöver depression. Terapeuten bör ha haft minst 2 olika handledare i terapierna. Om så ej är fallet skall extern skattning göras av 3 inspelade terapisessioner.

IPT-terapeuten skall ha deltagit i en av IPTS- anordnad IPT-handledarutbildning samt getts möjlighet till medveten praktisk träning in i handledarrollen.

Kontakta oss

Adress: Sandgatan 4 A i Lund
Email: anna@anjoconsulting.se
Telefon: 0709-740607

Öppettider

Ring, skicka sms eller mail så återkommer vi så snart vi kan!

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.